مگذار که عشق ، عادت شود .

                 

                                                                                 

مگذار که عشق ، به عادت دوست داشتن تبدیل شود !

مگذار که حتی آب دادن گل های باغچه ، به عادت آب دادن گلهای باغچه بدل شود !

عشق ،عادت به دوست داشتن وسخت دوست داشتن دیگری نیست ،پیوسته نو

کردن خواستنی ست که خود ،پیوسته خواهان نو شدن است و دگرگون شدن .

تازگی ، ذات عشق است و طراوت ، بافت عشق.چگونه میشود تازگی وطراوت را

ازعشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند ؟

عشق ، تن به فراموشی نمی سپارد ،مگر یکبار برای همیشه .

جام بلور تنها یکبار میشکند . اما شکسته های جام ،  آن تکه های  تیز  برنده ،دیگر جام نیست .

احتیاط باید کرد.

همه چیز کهنه میشود ، واگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز.

بهانه ها ، جای حس عاشقانه را خوب میگیرند .

 

 

(نادر ابراهیمی، یک عاشقانه آرام )

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
مجید

[گل][گل] خیلی زیبا کاش ....

فرشته جون

مگذار که عشق ، به عادت دوست داشتن تبدیل شود