من همان....

 

مردی نزد روانپزشک رفت و از غم

بزرگی که در دل داشت برای دکتر

تعریف کرد .

دکتر گفت :  « به فلان سیرک برو .

آنجا دلقکی هست ؛ آنقدر میخنداند

که غمت از یادت برود .»

مرد  لبخند تلخی زد وگفت :

« من همان دلقکم ...»

/ 2 نظر / 12 بازدید
سرونازشیراز

عشق بعضی وقت ها از درد دوری بهتر است بی قرارم کرده و گفته صبـــــــوری بهتر است توی قرآن خوانده ام ، یعقوب یادم داده است دلبرت وقتی کنارت نیست ، کوری بهتر است .[ماچ]